Editie Maand 02 | 2018 2
Home > Editie 2 > Draftversie BRC Global Standard Food Safety Issue 8
Later lezen of doorsturen

BRC maakte in november ‘Issue 8 van Draft for Industry Consultation’ openbaar; de eerste inzage in de wijzigingen die in de nieuwe BRC Food norm worden doorgevoerd. Naar verwachting is dat de norm in augustus 2018 gereed en wordt er vanaf begin 2019 volgens deze versie ge-audit.

In versie 8 zijn hoofdstukken 1 tot en met 7 van toepassing op alle productiebedrijven, net zoals in versie 7. Hoofdstuk 8 is nieuw en alleen gericht op productiebedrijven met High-Care, High-Risk of Ambient High-care-producten. In dit hoofdstuk zijn alle eisen over deze ruimten verzameld uit de hoofdstukken 1 t/m 7 in versie 7. Hierdoor wordt   duidelijker wat er nu precies verwacht wordt van bedrijven die kwetsbare producten verwerken en daarom ruimtes inrichten om deze kwetsbare producten beter te beschermen. Hoofdstuk 9 handelt over de in- en verkoop van Traded Goods. Tot nu toe waren de eisen uit dit hoofdstuk te vinden in de vrijwillige module Traded Goods. In de nieuwe versie is de module weliswaar opgenomen in de norm, maar blijft hij gelden als vrijwillig. Aldo Rus, Business Unit Manager KTBA Foodcampus en Approved Training Partner (ATP) van BRC, belicht enkele opvallende onderwerpen uit de voorlopige versie van de norm. 

Betrokkenheid management

Aldo: “De Draft-versie van BRC Food 8 gaat met de tijd mee bij het handhaven en verbeteren van de voedselveiligheidscultuur. In het eerste hoofdstuk staan de regels die bedrijven verplichten om hiervoor een strategie te ontwikkelen, een actielijst te maken met activiteiten die daarop gericht zijn, en een planning te maken om die activiteiten uit te voeren en te evalueren. Ook wordt er aanbevolen een klokkenluiderssysteem op te zetten, waarbij de informatie uit dit proces terechtkomt bij het senior management.”

Personeel trainen

“Continue verbetering en Root Cause Analysis vormen de rode draad in deze nieuwe norm. Niet alleen bij de voedselveiligheidscultuur, maar ook bij een recall, grondstofgevaren, producten buiten specificatie en het niet behalen van doelstellingen,” vertelt Aldo. Onder Root Cause Analysis wordt verstaan dat er bij een afwijkende situatie of product naar de bron van de oorzaak wordt gezocht. Door de oorzaak bij de bron op te lossen wordt voorkomen dat de afwijkende situatie of afwijking in het product opnieuw plaatsvindt. “Verder ligt er veel nadruk op het verbeteren en verder ontwikkelen van de kennis van het personeel. Het is bijvoorbeeld verplicht om een HACCP-teamleider te trainen. Een HACCP-teamleider stuurt het HACCP-team aan en heeft daarmee een bepalende rol als het gaat om het opzetten en onderhouden van het voedselveiligheidssysteem. 

________________

‘aandacht voor de mens bij de productie wordt steeds belangrijker’

________________

Ook het productiepersoneel moet op de hoogte zijn van de te treffen maatregelen bij bijvoorbeeld glasbreuk. De norm vermeldt ook dat bepaalde controles alleen uitgevoerd mogen worden door een competent persoon. Hierdoor is meer zekerheid dat handhaving van beheersmaatregelen die de voedselveiligheid en kwaliteit zeker stellen juist worden uitgevoerd en de resultaten goed worden geïnterpreteerd.”

Handelaren

Bij acceptatie van een Low Risk-leverancier via een leveranciers-enquête moet de keuze waarom een leverancier low-risk is, voortaan goed onderbouwd zijn. Bij handelaren is bij acceptatie naast de BRC Agents en Brokers ook een ander GFSI certificaat toegestaan. Bij acceptatie van leveranciers voor grondstoffen is ‘Verpakkingsmaterialen’ toegevoegd. Bij het extern produceren (outsourcen) is een GFSI certificaat verplicht; alleen een audit op locatie is onvoldoende. De eisen voor CIP zijn aangescherpt. Tijd / concentratie / waterdruk en temperatuur worden gezien als kritische grens. De aanwijzingen over omgevingsonderzoek zijn opnieuw opgezet en aangescherpt er wordt een monsternameprotocol verwacht voor ruimten waar open product aanwezig is waaruit duidelijk wordt hoe vaak er bemonsterd wordt, op welk micro organisme en de normen zullen zijn vastgelegd. 

Conclusie

Aldo concludeert dat BRC versie 8 stuurt op de beperking van risico’s, door competente personen te eisen en meer opheldering te vragen voor uitbestede processen. “De verplichting richting het seniormanagement voor het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur en het inrichten van een klokkenluiderssysteem laten zien dat aandacht voor de mens bij productie van levensmiddelen steeds belangrijker wordt.” Met nadruk benoemt hij dat dit gaat om een voorlopige versie: “Uit ervaring is gebleken dat er significante wijzigingen kunnen plaatsvinden tussen de Draft en definitieve versie. Soms worden wijzigingen nog aangepast of zelfs geheel teruggedraaid.”

www.ktba.nl

This article is also available in English

Foto: Aldo Rus

Bronvermeldingen:
Door content bladeren