Editie Maand 07 | 2018 7
Home > Editie 7 > Terugdringen voedselverspilling
Later lezen of doorsturen

Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) voert sinds 2013, in opdracht van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, jaarlijks de Monitor Voedselverspilling uit. Recent is de update Monitor Voedselverspilling 2009 – 2016 afgerond. De onderzoekers concluderen hieruit dat in 2016 de totale hoeveelheid voedselverspilling in Nederland minimaal 1.782 kiloton en maximaal 2.466 kiloton bedroeg. Dit is een lichte daling van de bovengrens (145 kg in plaats van 147 kg per hoofd van de bevolking) ten opzichte van 2015 bij een gelijkblijvende ondergrens (105 kg).

Bandbreedte

Er is geen mogelijkheid een uitspraak te doen over de structurele ontwikkeling van de hoeveelheid voedsel die in Nederland verspild wordt, door de grootte van de bandbreedte. De onderzoekers concluderen echter wel dat er over de jaren heen sprake is van een toename van de volgende de Ladder van Moerman ‘hoger’ gewaardeerde bestemming van vergisten en een vermindering van de ‘lager’ gewaardeerde bestemming van verbranden.

Taskforce Circular Economy in Food

Op basis van de gegevens over reststromen van bedrijven in de voedselketen, kan de bandbreedte verkleind worden. Het is de bedoeling om de Monitor voedselverspilling hiermee de komende jaren te verfijnen. De gegevens zullen deels afkomstig zijn van de bedrijven aangesloten bij de Taskforce Circular Economy in Food. Een ander deel van de gegevens zijn van bedrijven afkomstig uit de onderscheiden ketenschakels die de zelfmonitor voedselverspilling toepassen, welke WFBR met de Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft ontwikkeld. 

Voedselverspilling per lidstaat

Eind vorig jaar is in het kader van Circular Economy Package een politiek akkoord bereikt over de herziening van de EU-afvalregelgeving. Lidstaten worden hierin verplicht om met ingang van 2020 ‘hun’ voedselverspilling te meten en daarvoor periodiek te rapporteren aan de Europese Commissie. Er bestaat op dit moment nog een gemeenschappelijke methode voor het meten van voedselverspilling; het vaststellen ervan is als gedelegeerde handeling belegd bij de Commissie. De Commissie is in gesprek met de lidstaten over de invulling van de gedelegeerde handeling. 

Weinig vooruitgang

De update Monitor voedselverspilling 2009 – 2016 laat zien dat door de jaren heen weinig vooruitgang is geboekt bij het verminderen van de hoeveelheid verspild voedsel in Nederland. Dat ondanks de nog steeds toenemende aandacht voor dit onderwerp. Helaas is aandacht alleen niet voldoende. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft aan dat er ook daadwerkelijk actie moet worden ondernemen.

Bron: Ministerie van LNV

Bronvermeldingen: Beeld: Pixabay
Door content bladeren