Editie Maand 10 | 2017 10
Home > Editie 10 > Naleving slachthuizen hoog
Later lezen of doorsturen

Roodvleesslachthuizen leven wet- en regelgeving over het algemeen goed na. Dat blijkt uit de 2e naleefmonitor roodvleesslachthuizen van de NVWA. Bij roodvlees gaat het om vlees van runderen, paarden, varkens, schapen en geiten.

Wel hebben inspecteurs in de 1e helft van 2017 bij grote slachthuizen vaker verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole geconstateerd dan in 2016. Een klein aantal grote slachthuizen scoort slecht op dit gebied. De NVWA streeft ernaar om begin volgend jaar de bedrijfsnamen openbaar te maken in de naleefmonitor. Bij middelgrote en kleine slachthuizen is juist een stijgende naleving te zien bij de hygiëne van karkassen. De NVWA blijft controleren en grijpt in als de normen worden overschreden.

Uniform toezicht

Eén van de resultaten van het 'Plan van aanpak NVWA' uit 2014 is een uniforme manier van toezicht op roodvleesslachthuizen. Sinds 2015 kijken inspecteurs van de NVWA aan de hand van dagelijkse controlelijsten wat er wel en niet goed gaat tijdens het slachtproces. Daarbij kijken zij vooral naar risico-onderdelen als hygiënisch werken en dierenwelzijn. Uit analyse van de controlelijsten ontstaat een duidelijk beeld van de naleving bij een bedrijf. Dat beeld wordt met de individuele slachthuizen besproken. Wanneer een slachthuis langere tijd aantoonbaar goed presteert kan het aantal controles omlaag. Bij niet-naleving gaat het aantal controles juist omhoog.

Aandachtspunten

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daar waar dit niet gebeurt neemt de NVWA corrigerende maatregelen of maakt rapporten van bevindingen op, met als doel het bedrijf alsnog te laten voldoen.
Sinds de start van de nieuwe manier van toezicht houden in 2015 heeft de NVWA tienduizenden inspecties uitgevoerd bij de roodvleesslachthuizen. Uit de analyse blijkt dat de naleving is verbeterd en dat bedrijven vaker uit zichzelf voldoen aan wet- en regelgeving. Toch ziet de NVWA dat de roodvleesslachthuizen meer aandacht moeten besteden aan het voorkomen van verontreiniging van karkassen tijdens het slachtproces en tijdens de eindcontrole. Dat kan bijvoorbeeld door een meer flexibele slachtsnelheid te hanteren. Maar ook door als slachthuis zelf te controleren op verontreiniging van het eindproduct en het zelfstandig nemen van corrigerende maatregelen. Op het gebied van dierenwelzijn is de naleving op een behoorlijk hoog niveau. De NVWA gaat met de slachthuizen in gesprek over hun individuele aandachtspunten.

www.nvwa.nl

Bronvermeldingen:
Door content bladeren